न्यायिक कोष ऐन, २०४३

न्यायिक कोष ऐन, २०४३

 

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०४३।७।२४।२
संशोधन गर्ने ऐन प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन
गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।०७
२०४३ सालको ऐन नं. १२