८. कोषको व्यवस्था र संचालन

८. कोषको व्यवस्था र संचालन

(१) कोषमा जम्मा हुने रकम तोकिएको बैंकमा तोकिएको खातामा जम्मा गरिनेछ ।
(२) कोषको खाताको संचालन तोकिएबमोजिम हुनेछ ।