भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१

लालमोहर र प्रकाशित मिति
२०२१।८।१
संशोधन गर्ने ऐन
१. भूमि सम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२२ २०२२।१२।१०
२. भूमि सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०२५ २०२५।७।९
३. भूमि सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०३८ २०३८।४।२५
४. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३।७।२४
५. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८।२।१६
६. भूमि सम्बन्धी (चौंथो संशोधन) ऐन, २०५३ २०५३।९।२४
७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ २०५५।१०।७
८. भूमि सम्बन्धी (पाँचौ संशोधन) ऐन, २०५८ २०५८।१०।२५
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
९. लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६३ २०६३।७।१७
१०. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७
११. भूमि सम्बन्धी (छैठौं संशोधन) ऐन, २०७२ २०७२।६।१४
१२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ २०७२।११।१३
१३. भूमि सम्बन्धी (सातौं संशोधन) ऐन, २०७५ २०७५।६।२
२०२१ सालको ऐन नं. २५
भूमि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः मुलुकको आर्थिक विकासमा द्रुततर गति ल्याउन भूमिबाट निष्कृय पूँजी र जनसंख्याको भार झिकी अर्थ व्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउन, र कृषि योग्य भूमिको न्यायोचित वितरण र कृषि सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, र कृषि उत्पादनमा अधिकतम बृद्धि गर्न प्रोत्साहन प्रदान गरी सर्व साधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइवक्सेको छ ।