नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०४९।१।१७
संशोधन गर्ने ऐन
१. नेपाल राजकीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५४              २०५४।९।७
२. आयकर ऐन, २०५८                             २०५८।१२।१९
प्रमाणिकरण र प्रकाशन मिति
३. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३                   २०६३।६।२८
४. नेपाल राजकीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (दोस्रो संंशोधन) ऐन, २०६४                      २०६४।६।१५
५. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                   २०६६।१०।७

६. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५     २०७५।११।१९

२०४९ सालको ऐन नं. ५
………….
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, अनुसन्धान र प्रवद्र्धन गर्न वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्रियाकलापको लागि उपयुक्त वातावरण सृजना गर्न, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा कार्यरत प्रतिभावान वैज्ञानिक तथा प्राविधिज्ञहरूलाई प्रोत्साहन र कदर गर्न नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई एक संगठित र सक्षम निकायका रूपमा संचालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको एक्काइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।