परिच्छेद – ४ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संगठनको स्वरूप र प्राज्ञसभा

परिच्छेद – ४ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संगठनको स्वरूप र प्राज्ञसभा

११. प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संगठनः प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संगठन देहाय बमोजिम हुनेछ । यिनीहरूको सामुहिक रूप नै प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्वरूप हुनेछः–
(क) प्राज्ञ सभा,
(ख) व्यवस्थापन परिषद्,
(ग) सेवा आयोग,
(घ) केन्द्रीय कार्यालय,
(ङ) समिति र निकायहरू ।
१२. प्राज्ञ सभाको गठनः (१) प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सर्वोच्च निकायको रूपमा एक प्राज्ञ सभा रहनेछ ।
(२) प्राज्ञ सभाको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) कुलपति – अध्यक्ष
(ख) सहकुलपति – उपाध्यक्ष
(ग) उपाध्यक्ष–राष्ट्रिय योजना आयोग – सदस्य
(घ) उपकुलपति – सदस्य
(ङ) विश्वविद्यालयहरूका उपकुलपतिहरू मध्ये कुलपतिबाट मनोनीत बढीमा दुई जना – सदस्य
(च) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी व्यावसायिक संघ संस्थाहरूका अध्यक्षहरू मध्ये कुलपतिबाट मनोनीत तीन जना – सदस्य
(छ) प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा कार्यरत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक कर्मचारीहरू मध्ये कुलपतिबाट मनोनीत दुई जना – सदस्य
(ज) प्राज्ञहरूमध्येबाट समावेशीतालाई ध्यानमा राखी महिलाहरू समेतको उपयुक्त प्रतिनिधित्व हुने गरी कुलपतिबाट मनोनीत सत्ताइसजना – सदस्य
तर त्यसरी मनोनयन गर्दा सम्भव भएसम्म समावेशी सिद्धान्तलाई अनुसरण गरिनेछ ।
(ज१) सहप्राज्ञहरूमध्येबाट कुलपतिबाट मनोनीत दुईजना – सदस्य
(ज२) सचिव, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय – सदस्य
(ज३) विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा काम गरेका नेपाल सरकारका कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूमध्येबाट कुलपतिबाट मनोनीत दुईजना – सदस्य
(ज४) औद्योगिक क्षेत्रका विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमध्येबाट कुलपतिबाट मनोनीत दुईजना – सदस्य
(झ) प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको सचिव – सदस्य–सचिव
(३) उपदफा (२) को खण्ड (ङ), (च), (छ), (ज), (ज१), (ज३) र (ज४) बमोजिमका सदस्यहरूको मनोनयन तोकिए अनुसार उपकुलपतिको सिफारिसमा हुनेछ । निजहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।
(४) सभाका सदस्यहरूको सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१३. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार ः सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लघुकालीन, दीर्घकालीन, समसामयिक र वार्षिक नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्ने ।
(ख) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको वार्षिक वा पूरक बजेट पारित गर्ने ।
(ग) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमहरू पारित गर्ने ।
(घ) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्ने, गराउने ।
(ङ) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लेखापरीक्षण गराउन लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने र पारिश्रमिक तोक्ने ।
(च) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लेखापरीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन र अन्य प्रतिवेदनमाथि कारवाहीको लागि परिषद्लाई निर्देशन दिने ।
(छ) छात्रवृत्ति, विद्वतवृत्ति, पदक र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने र विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी विषयका क्षेत्रहरूमा उत्कृष्ट योगदान दिने संस्था वा व्यक्तिलाई उपयुक्त कदर वा सम्मान वा पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने ।
(ज) सभामा पेश भएको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।
(झ) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उद्देश्य पूर्ति गर्न गराउन आवश्यक पर्ने अन्य काम परिषद्बाट गराउने ।
१४. सभाको बैठक ः (१) सभाको बैठक सामान्यतया वर्षमा दुई पटक बस्नेछ ।
(२) सभाको बैठकको अध्यक्षता सभाको अध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सभाको बैठकको अध्यक्षता उपाध्यक्षले गर्नेछ ।
(३) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।