Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद – ५ व्यवस्थापन परिषद्

१५. परिषद्को गठनः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा सभाको निर्देशनमा रही प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्न देहाय बमोजिमको एक व्यवस्थापन परिषद् हुनेछः–
(क) उपकुलपति – अध्यक्ष
(ख) सभाका सदस्यहरू मध्येबाट कुलपतिले
तोकेको बढीमा पाँचजना व्यक्ति – सदस्य
(ग) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सचिव – सदस्य–सचिव
(२) परिषद् र परिषद्का पदाधिकारीहरू सभा प्रति सामुहिक र व्यक्तिगत रूपले उत्तरदायी हुनेछन् ।

१६. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारः  परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) सभाद्वारा समय समयमा गरिएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने र सभाद्वारा दिइएका निर्देशनहरू पालन गर्ने ।
(ख) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र अन्य प्रतिवेदनहरू तथा प्रस्तावहरू निर्णयार्थ सभामा पेश गर्ने ।
(ग) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण तथा रेखदेख गर्ने ।
(घ) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कोषको व्यवस्था र संचालन गर्ने ।
(ङ) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विभिन्न निकायहरूको व्यवस्थापन र प्रशासनको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
(च) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लागि प्राप्त हुने दान–दातव्य ग्रहण गर्ने ।
(छ) सभाको निर्देशन र तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने ।

१७. परिषद्को बैठकः  (१) परिषद्को बैठक सामान्यतया वर्षको चार पटक बस्नेछ ।
(२) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा परिषद्का सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको व्यक्तिले परिषद्को बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(३) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.