परिच्छेद–३

परिच्छेद–३

आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार
५. आयोगको गठनः (१) आयोगको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) प्रधानमन्त्री –अध्यक्ष
(ख) शिक्षा मन्त्री –सह–अध्यक्ष
(ग) स्वास्थ्य मन्त्री –सह–अध्यक्ष
(घ) चिकित्सा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका चिकित्सकहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको एक जना –उपाध्यक्ष
(ङ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा तथा स्वास्थ्य हेर्ने) –सदस्य
(च) चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका विश्वविद्यालय र त्यस्तो शिक्षा अध्यापन गराउने प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरू –सदस्य
(छ) सचिव, शिक्षा मन्त्रालय –सदस्य
(ज) सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालय –सदस्य
(झ) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग –सदस्य
(ञ) उपाध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्् –सदस्य
(ट) अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिल –सदस्य
(ठ) अध्यक्ष, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्् –सदस्य
(ड) अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्् –सदस्य
(ढ) अध्यक्ष, नेपाल नर्सिङ परिषद्् –सदस्य
(ण) अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्् –सदस्य
(त) अध्यक्ष, नेपाल फार्मेसी परिषद्् –सदस्य
(थ) चिकित्सा शिक्षा विज्ञहरूमध्येबाट समावेशी सिद्घान्तको आधारमा कम्तीमा दुई जना महिला सहित तीन जना –सदस्य
(द) स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रिय तहका मेडिकल तथा नर्सिङ लगायतका आधिकारिक पेसागत सङ््गठनका अध्यक्षहरूमध्येबाट
कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना –सदस्य
(ध) नागरिक समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्ये कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना –सदस्य
(न) निजी मेडिकल र डेन्टल कलेज सञ्चालकहरूको राष्ट्रियस्तरको आधिकारिक सङ्गठनका अध्यक्ष –सदस्य
(प) मेडिकल र डेन्टल बाहेकका निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरूको राष्ट्रियस्तरको आधिकारिक सङ्गठनका अध्यक्ष –सदस्य

(२) उपदफा (१) को खण्ड (थ), (द) र (ध) बमोजिमका सदस्यहरुको मनोनयन अध्यक्षले गर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजहरु अर्काे एक कार्यकालको लागि पुनः मनोनयन हुन
सक्नेछन्् ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनीत कुनै सदस्यले आफ्नो पद अनुरुपको आचरण नगरेको वा जिम्मेवारी पूरा
नगरेको भनी आयोगले निर्णय गरेमा अध्यक्षले जुनसुकै बखत निजलाई सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट
हटाउनु अघि निजलाई आफ््नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(५) आयोगको वरिष्ट कर्मचारीले आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ ।
६. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस अध्यादेशमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र
अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्नु पर्ने राष्ट्रिय नीति तय गर्ने,
(ख) चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका सबै तह तथा विधाको मापदण्ड र स्तर सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्नेे,
(ग) एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) सञ्चालनका लागि नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने,
(घ) प्रत्यायन सम्बन्धी नीति, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्नेे,
(ङ) प्राज्ञिक उन्नयन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने,
(च) चिकित्सा शिक्षाको विषयमा आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र परिषद््लाई निर्देशन दिने,
(छ) नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजका लागि प्रत्यायनका आधार स्वीकृत गर्ने,
(ज) आशय पत्र, सम्बन्धन र सम्बन्धन खारेज सम्बन्धी नीति र मापदण्ड तय गर्ने,
(झ) नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजले लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण हुने चिकित्सकलाई उपाधि प्रदान गर्ने,
(ञ) आयोगको वार्षिक बजेट तथा आयोगको लागि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने,
(ट) शिक्षण संस्था स्थापनाका लागि नक्साङ््कन स्वीकृत गर्ने,
(ठ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने ।
७. आयोगको बैठक र निर्णयः (१) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । तर दुई बैठक बीचको अन्तर छ महिना भन्दा बढी हुने छैन ।
(२) आयोगको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) आयोगको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना
आयोगको सचिवले आयोगका सदस्यलाई दिनेछ ।
(४) आयोगमा तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य सङ््ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा आयोगको
बैठकका लागि गणपूरक सङ््ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(५) आयोगको बैठकको अध्यक्षता आयोगको अध्यक्षले गर्नेछ ।
(६) आयोगको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत
दिनेछ ।
(७) आयोगको बैठकमा आयोगको कामसँग सम्बन्धित कुनै विशेषज्ञलाई पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न
सकिनेछ।
(८) आयोगको बैठकको निर्णय उपाध्यक्षले प्रमाणित गरी राख्नेछ ।
(९) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।