परिच्छेद–४

परिच्छेद–४

समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार
८. कार्यकारी समितिः (१) आयोगको कार्यकारी निकायको रुपमा काम गर्न एक कार्यकारी समिति रहनेछ ।
(२) समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) उपाध्यक्ष – अध्यक्ष
(ख) निर्देशकहरू – सदस्य
(ग) आयोगका सदस्यहरूमध्येबाट अध्यक्षले
मनोनीत गरेका कम्तीमा एक जना महिला
सहित दुई जना – सदस्य
(३) आयोगको सचिवले समितिको सदस्य–सचिवको रुपमा काम गर्नेछ ।
(४) समितिमा मनोनीत सदस्यको पदावधि आयोगको सदस्य रहेसम्म कायम रहनेछ ।
(५) समितिमा मनोनीत सदस्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा पद अनुसारको आचरण नगरेमा समितिको अध्यक्षले निजलाई
जुनसुकै बखत हटाई अर्को व्यक्तिलाई मनोनीत गर्न सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ््नो सफाई
पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
९. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) निर्देशनालय र बोर्डबीच समन्वय गर्ने,
(ख) निर्देशनालय र बोर्डको कार्यको समीक्षा, अनुगमन र मूल्याङ््कन गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार निर्देशनालय तथा
बोर्डलाई निर्देशन दिने,
(ग) निर्देशनालय तथा बोर्डबाट पेश हुने कार्ययोजना, प्रस्ताव, निर्देशिका वा मापदण्डमा आवश्यक परिमार्जन गरी
स्वीकृतिको लागि आयोगमा पेश गर्ने,
(घ) सम्बन्धित निर्देशनालयको सिफारिसका आधारमा यस अध्यादेश बमोजिम आशय पत्र प्रदान गर्ने,
(ङ) आयोगबाट स्वीकृत भएका नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धित निर्देशनालय तथा बोर्डद्वारा कार्यान्वयन गराउने,
(च) यस अध्यादेश बमोजिम शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन खारेजी गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई सिफारिस गर्ने,
(छ) चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने,
(ज) शिक्षण संस्था स्थापनाका लागि नक्साङ््कन तयार गर्ने,
(झ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने ।
१०. समितिको बैठक र निर्णय ः
(१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।
(२) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) समितिको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना
समितिको सदस्य–सचिवले सबै सदस्यहरुलाई पठाउनेछ ।
(४) समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक
संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको
सदस्यले गर्नेछ ।
(६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत
दिनेछ ।
(७) समितिको बैठकको निर्णय समितिको अध्यक्षले प्रमाणित गरी राख्नेछ ।
(८) समितिको बैठकमा समितिको कामसँग सम्बन्धित कुनै विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन
आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
(९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।