९. विषादी पंजीकरण गराई प्रमाण पत्र लिनु पर्ने

९. विषादी पंजीकरण गराई प्रमाण पत्र लिनु पर्ने

कुनै पनि व्यक्ति संस्था वा निकायले आयात, निर्यात, उत्पादन प्रयोग वा किनबेच गर्ने विषादी सो कार्य गर्नु अघि अनिवार्य रुपमा दफा ७ बमोजिम स्थापना भएको निकायमा तोकिएको दस्तुर तिरी पंजीकरण गराई प्रमाणपत्र लिनु पर्नेछ ।