नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२

नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२

लालमोहर र प्रकाशन मिति  – २०४२।५।१२

संशोधन गर्ने ऐन
१. नेपाल विशेष सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४७ –         २०४७।१२।२९

2. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                       २०७५।११।१९

 

 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने
ऐन, २०६६- २०६६।१०।७

२०४२ सालको ऐन नं. ९

नेपाल विशेष सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०४२

प्रस्तावनाःनेपाल को सुरक्षा कायम राख्न नेपाल विशेष सेवाको गठन र तत्सम्बन्धी सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाईबक्सेकोछ ।