परिच्छेद–८

परिच्छेद–८

पाठ््यक्रम, शिक्षण विधि, उपाधि तथा संस्थागत जवाफदेही
१९. पाठ््यक्रम, शिक्षण विधि तथा उपाधिः (१) विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाको पाठ््यक्रम सक्षमतामा आधारित हुनेछ । त्यस्तो
पाठ््यक्रममा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी सैद्घान्तिक ज्ञानका अतिरिक्त व्यवहारिक सीपको विकास,
मानवीय संवेदनशीलता, सञ्चार सीप, व्यावसायिकता, सामाजिक जवाफदेही, सहकार्य, सदाचार र
नेतृत्वदायी क्षमता विकास सम्बन्धी विषयवस्तु समावेश हुनेछन्् ।
(२) आयोगले विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाबाट प्रदान गरिने उपाधिलाई एकरुपता कायम
गर्नेछ ।
२०. संस्थागत जवाफदेही ः (१) प्रत्येक विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले आयोगको सिफारिसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको कम्तीमा
एउटा जिल्लामा सेवा क्षेत्रको रुपमा काम गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका संस्थाले आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र विशेषज्ञ सेवा सहितको समुदायमूलक शिक्षा तथा चिकित्सा सेवा
प्रदान गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमका संस्थाले आय व्ययको लेखाको पारदर्शी ढङ््गले लेखा परीक्षण तथा सामाजिक परीक्षण गराई
सो को प्रतिवेदन आयोगमा पेश गरी आफ्नो वेबसाइटमा नियमित रुपमा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।