ब्रेटन उड्स सम्झौता ऐन, २०१८

ब्रेटन उड्स सम्झौता ऐन, २०१८

लालमोहर र प्रकाशन मिति  २०१८।४।५
संशोधन गर्ने ऐन
१. नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थित गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९           २०१९।१२।३०
२. बे्रटन उड्स सम्झौता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२७                                                              २०२७।१२।३०
३. ब्रेटन उड्स सम्झौता (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३४                                                                   २०३४।९।१८
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                  २०६६।१०।७

                     ५. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ –  २०७५।११।१९

२०१८ सालको ऐन नं. १०
…………
अन्तर्राष्ट्रिय द्रव्यकोष र अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंङ्कको
स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू स्वीकार गरी
नेपालले उक्त कोष र बैंङ्कको सदस्य हुन पाउने गर्नको निमित्त बनेको ऐन
प्रस्तावनाः जुलाई १९४४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यू हेम्पशायर, ब्रेटन उड्समा भएको संयुक्त राष्ट्र
द्रव्य र आर्थिक सम्मेलनमा गरिएको सम्झौता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय द्रव्य कोष र अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण
एवं विकास बैंङ्क स्थापित भएको र,
अन्तर्राष्ट्रिय द्रव्य कोष र अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंङ्कले यस ऐनको अनुसूची १ र २
मा उल्लेख भएका शर्तहरूमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय द्रव्य कोष र अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास
बैंङ्कको सदस्य बनाउन सकिने भनी शर्तहरू तोकेको र,
माथि लेखिए बमोजिमका शर्तहरू पूरा गर्नका लागि यसपछि लेखिएका कुराहरूको व्यवस्था गर्नु आवश्यक
भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार
यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।