२. परिभाषा

२. परिभाषा

विषय वा प्रस·ले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “कोष” भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय द्रव्य कोष सम्झनु पर्छ ।
(ख) “बैंङ्क” भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंङ्क सम्झनु पर्छ
(ग) “कोष सम्झौता” भन्नाले कोषको सम्झौताका धाराहरू सम्झनु पर्छ
र सो शब्दहरूले कोषको सम्झौतामा हुने संशोधनहरूलाई समेत बुझाउँछ ।
(घ) “ बैंङ्क सम्झौता” भन्नाले बैङ्कको सम्झौताका धाराहरू सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “विशेष रकम झिक्ने अधिकार” भन्नाले कोषले अन्तर्राष्ट्रिय तरलताको खाँचो
पूर्ति गर्न भागिदारहरूमा बाँडफाँड गरिने कोषमा रहेको विशेष खाताबाट रकम
झिक्ने अधिकारलाई जनाउँछ ।