छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८

छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०४८।२।१६
संशोधन गर्ने ऐनः
१. छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४८- २०४८।७।१४
२. सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७- २०५७।१०।१८
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
३. केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगनउने ऐन, २०६३- २०६३।४।२३
४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६- २०६६।१०।७
५. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल
ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२-२०७२।६।१४
२०४८ सालको ऐन नं. ५
……….
छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः विभिन्न वर्ग र क्षेत्रका जनताबीच सुसम्बन्ध, सदाचार, शिष्टाचार, नैतिकता कायम राख्न र
देशको पत्रकारिता क्षेत्रले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मर्यादित एवं जिम्मेवारीपूर्ण तबरले स्वतन्त्र र
निर्भिक भई उपभोग गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्नको लागि छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धमा
समयानुकूल कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेबबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को
धारा १२९ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।