५ख. सहयोग गर्नु पर्ने

५ख. सहयोग गर्नु पर्ने

कार्यालयको परिचय पत्र लिई आउने कर्मचारीलाई सरकारी कार्यालय वा व्यक्तिले कार्यालयसम्बन्धी काममा सहयोग गर्नु पर्नेछ ।