३. सम्झौताहरू गर्ने र स्वीकृतिका लिखतहरू दाखिल गर्ने अधिकार

३. सम्झौताहरू गर्ने र स्वीकृतिका लिखतहरू दाखिल गर्ने अधिकार

अर्थ मन्त्रीले आफ्नो हस्ताक्षरको लिखत गरी सो लिखतमा तोकिएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट देहाय
बमोजिमको काम गर्ने अधिकार दिन सक्नेछः–
(क) अन्तर्राष्ट्रिय द्रव्य कोषको सम्झौताका धाराहरूमा र अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं
विकास बैंङ्कको सम्झौताका धाराहरूमा हस्ताक्षर गर्ने ।
(ख) नेपाल सरकारले नेपाल कानून बमोजिम सम्बन्धित सम्झौताहरू र त्यसमा
तोकिएको शर्तहरू, जुन शर्तहरूमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय द्रव्य कोष र
अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंङ्कको सदस्यता प्रदान गरिनेछ, स्वीकार
गरेको छ भन्ने बेहोरा जनाई कोष सम्झौता र बैंङ्क सम्झौताको स्वीकृतिको
लिखत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारमा दाखिल गर्ने ।

कोष सम्झौताको पहिलो संशोधन स्वीकार गर्ने र सो संशोधनद्वारा व्यवस्था
गरिएको विशेष रकम झिक्ने अधिकारमा नेपाललाई भागिदार बनाउन मञ्जूरीको
लिखत दाखिल गर्ने ।

(घ) कोष सम्झौताको दोस्रो संशोधन स्वीकार गर्ने र सो संशोधनमा उल्लेख गरिएको
दायित्वहरू स्वीकार गरी मञ्जूरीको लिखत दाखिल गर्ने र कोष तथा बैंङ्कमा
नेपालको कोटा र शेयरमा हुने वृद्धिलाई स्वीकार गर्ने ।