परिच्छेद –२ छापाखाना सम्बन्धी व्यवस्था

 परिच्छेद –२ छापाखाना सम्बन्धी व्यवस्था

३. छापाखाना दर्ता गर्नु पर्नेः (१) छापाखाना संचालन गर्न चाहने व्यक्तिले छापाखाना संचालन
गर्नको लागि तोकिएको विवरणहरू खुलाई तोकिएको ढाँचामा स्थानीय अधिकारी समक्ष दरखास्त
दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको दरखास्त प्राप्त भएपछि स्थानीय अधिकारीले उक्त दरखास्त
उपर आवश्यक छानवीन गरी तोकिएको दस्तुर लिई दरखास्तवालालाई छापाखाना संचालन गर्न
तोकिएबमोजिम प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रमाणपत्र दिएपछि स्थानीय अधिकारीले छापाखाना सम्बन्धी
विवरण दर्ता किताबमा जनाई राख्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको विवरणमा कुनै परिवर्तन भएमा मुद्रकले स्थानीय
अधिकारीलाई तुरुन्त सूचना गर्नु पर्नेछ । स्थानीय अधिकारीले पनि त्यस्तो सूचना प्राप्त हुनासाथ
उपदफा (३) बमोजिमको दर्ता किताबमा त्यस्तो परिवर्तन भएको मिति र विवरण जनाई राख्नु
पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि एक जिल्लामा दर्ता भएको
छापाखाना अर्को जिल्लामा लगी संचालन गर्नु पर्ने भएमा उपदफा (१) बमोजिम पुनः दरखास्त
दिई प्रमाणपत्र लिनु पर्नेछ ।
४. छापाखाना बन्द वा जफत नगरिनेः दफा ३ बमोजिम दर्ता भएको छापाखानाले समाचार, लेख
वा अन्य पाठ्यसामाग्री मुद्रण गरे बापत त्यस्तो छापाखाना बन्द वा जफत गरिने छैन ।