४क. मुद्रा प्रदान गर्ने दायित्व

४क. मुद्रा प्रदान गर्ने दायित्व

नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले नेपाल सरकारको तर्फबाट कोष सम्झौताको अनुसूची १३ बमोजिमको
धारा १९ को दफा ४ मा लेखिएबमोजिम कोषले तोकेको अवस्थामा विशेष रकम
झिक्ने अधिकारहरू प्रयोग गर्ने भागिदारलाई माग भएमा स्वतन्त्र रूपले प्रयोग गर्न सकिने मुद्रा
प्रदान गर्नेछ र त्यस्तो मुद्राको भुक्तानी नेपाल सरकारको सञ्चित कोषबाट गरिनेछ ।