५. प्रोमिशरी नोटहरू निष्काशन गर्ने अधिकार

५. प्रोमिशरी नोटहरू निष्काशन गर्ने अधिकार

नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीलेनेपाल सरकारको तर्फबाट कोष
सम्झौताको अनुसूची ३ बमोजिमको धारा ३ को दफा ४ र बैंङ्क सम्झौताको अनुसूची ४

बमोजिमको धारा ५ को दफा १२ मा लेखिएबमोजिमको निब्र्याजी र बेचबिखन गर्न नहुने अर्थपत्र
वा ऋणपत्र, आफूले उचित ठानेको ढाँचामा सिर्जना गर्न र कोष वा बैंङ्कका नाउँमा जारी गर्न
सक्नेछन र त्यसरी सिर्जना गरिएको र, जारी गरिएको अर्थपत्र वा ऋणपत्रको भुक्तानी नेसंघीय सञ्चित कोष कोषबाट गरिनेछ ।