६. ऋण लिने अधिकार

६. ऋण लिने अधिकार

नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले नेपाल सरकारको तर्फबाट यस ऐनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषभुक्तान गर्नु पर्ने रकमको व्यवस्था गर्नको निमित्त निब्र्याजी र बेचबिखन गर्न नहुने अर्थपत्र वा ऋणपत्र आफूले उचित ठानेको ढाँचामा सिर्जना गरी र नेपाल राष्ट्र बैंङ्कका नाउँमा जारी गरी ऋणहरू उठाउन सक्नेछ ।
(२) नेपाल राष्ट्र बैंङ्क ऐन, २०५८ को दफा २५ को खण्ड (११) मा जुनसुकै कुरा
लेखिएको भए तापनि नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले उपदफा (१) मा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम सिर्जना र
जारी गरिएको अर्थपत्र वा ऋणपत्रका आधारमा अर्थ मन्त्रीलाई ऋण दिन सक्नेछ र त्यसरी
लिइएको ऋणको रकम ऋण लिइएको मितिले पाँच वर्षभित्र फिर्ता गरिनेछ ।
(३) उपदफा (१) अन्तर्गत सिर्जना गरी नेपाल राष्ट्र बैंङ्कका नाउँमा जारी गरिएको अर्थपत्र
वा ऋणपत्रको भुक्तानी गर्नका लागि चाहिने रकम संघीय सञ्चित कोषबाट भुक्तानी
गरिनेछ ।