८. कोष र बैंङ्कको स्थिति, त्यसलाई छुट र विशेषाधिकारहरू

८. कोष र बैंङ्कको स्थिति, त्यसलाई छुट र विशेषाधिकारहरू

(१) प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै
कुरा लेखिएको भए तापनि कोष र बैंङ्कलाई कोष सम्झौताको अनुसूची ८ बमोजिमको धारा ९ र
बैंङ्क सम्झौताको अनुसूची ९ बमोजिमको धारा ७ मा लेखिएबमोजिमको स्थिति छुट र
विशेषाधिकारहरू प्राप्त हुनेछ ।
(२) प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोष सम्झौताको
अनुसूची १२ बमोजिमको धारा २१ (बी) मा लेखिए बमोजिम विशेष रकम झिक्ने अधिकारहरूमा
वा त्यसको कारवाई र व्यवहारमा कोष सम्झौताको धारा ९ बमोजिमको स्थिति छुट र
विशेषाधिकारहरू प्राप्त हुनुको साथै सबै प्रकारको कर छुट हुनेछ ।