परिच्छेद –६ दण्ड सजाय

परिच्छेद –६ दण्ड सजाय

२१. प्रमाणपत्र नलिई छापाखाना संचालन गरेमाः (१) कसैले दफा ३ बमोजिम प्रमाणपत्र नलिई
छापाखाना संचालन गरेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई दश हजार रु
(२) कसैले दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम परिवर्तन भएको विवरण नसच्याई
छापाखाना संचालन गरेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना
गर्न सक्नेछ ।
२२. झुट्टा विवरण दिएमाः कसैले दफा ३ र ७ अनुसार दिएको विवरण जानी जानी झुट्टा दिएको
ठहरेमा निजलाई स्थानीय अधिकारीले तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
२३. किताब नबुझाएमाः कसैले दफा ५ बमोजिम बुझाउनु पर्ने किताब नबुझाएमा स्थानीय
अधिकारीले बुझाउनु पर्ने किताबको मूल्य र सो मूल्य बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
२४. उल्लेख गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख नगरेमाः कुनै प्रकाशकले दफा ६ र ९ अनुसार किताब वा
पत्रपत्रिकामा उल्लेख गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख नगरेमा त्यस्तो प्रकाशकलाई स्थानीय अधिकारीले पाँच
हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
२५…………..
२६. अनधिकृत तबरले प्रकाशन प्रकाशित गरेमाः (१) कसैले दफा ७ बमोजिम प्रमाणपत्र नलिईकन
कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ
महीनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ ।
(२) कसैले दफा ७ को उपदफा (९) बमोजिम परिवर्तन भएको विवरण नसच्याई प्रकाशन
प्रकाशित गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई स्थानीय अधिकारीले तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न
सक्नेछ ।
२७. प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन प्रकाशित गरेमाः कसैले दफा १४ बमोजिम
प्रतिबन्ध लगाइएको वा दफा १५ बमोजिम निषेध गरेको कुनै कुरा प्रकाशन गरेमा त्यस्तो
प्रकाशक वा सम्पादकलाई सो काम गरे बापत प्रचलित कानुनले कुनै सजाय हुने रहेछ भने सोही
बमोजिम सजाय हुनेछ र सो नभएमा
दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षसम्म कैद वा
दुबै सजाय हुनेछ ।
२८. प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन निकासी, बिक्री वितरण आदि गरेमाः (१) कसैले
प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन निकासी गरेमा निजलाई स्थानीय अधिकारीले 
पाँच
हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रकाशन जफत समेत गर्न सक्नेछ ।(२) कसैले प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन जानी जानी छापेमा वा बिक्री
वितरण गरेमा वा प्रदर्शन गरेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई 
पाँच हजार रुपैयाँसम्म
जरिवाना गरी त्यस्तो प्रकाशन जफत समेत गर्न सक्नेछ ।
२९. निषेधित प्रकाशन अनुवाद तथा उद्धरण गरेमाः कसैले निषेधित प्रकाशन अनुवाद तथा उद्धरण
गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई स्थानीय अधिकारीले 
पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो
प्रकाशन जफत समेत गर्न सक्नेछ ।
३०. विदेशी प्रकाशन पैठारी गरेमाः कसैले दफा १६ बमोजिम रोक लगाइएको विदेशी प्रकाशन पैठारी
गरेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई
पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो
प्रकाशन जफत समेत गर्न सक्नेछ ।
३१. पे्रस प्रतिनिधिको प्रमाणपत्र नलिई काम गरेमाः (१) दफा २० को उपदफा (५) बमोजिम
प्रमाणपत्र नपाएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट
पे्रस प्रतिनिधिलाई दिइने सुविधा, सहायता वा सहुलियत दिइने छैन ।
(२) दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको विवरण उपलब्ध नगराउने पे्रस वा संचार
सम्बन्धी संस्थालाई नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट दिइने
सुविधा, सहायता वा सहुलित दिइने छैन ।
(३) दफा २० को उपदफा (५) बमोजिम प्रमाणपत्र पाएको कुनै व्यक्तिले नेपाल सरकार
वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट पाएको सुविधा, सहायता वा सहुलियत
दुरूपयोग गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्तिको प्रमाणपत्र अवधि तोकी निलम्बन गर्न, फिर्ता
लिन वा रद्द गर्न सक्नेछ ।
(४) दफा २० को उपदफा (५) बमोजिम प्रमाणपत्र पाएको कुनै विदेशी पे्रस प्रतिनिधिको
क्रियाकलाप राष्ट्रिय हित प्रतिकूल छ भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्तिको पे्रस
प्रतिनिधि प्रमाणपत्र फिर्ता लिन वा रद्द गर्न सक्नेछ ।
३२. पुनरावेदनः यस परिच्छेद बमोजिम स्थानीय अधिकारीले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले
सो निर्णय भएको मितिले पैतीस दिनभित्र तोकिएको अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।