परिच्छेद–७ विविध

परिच्छेद–७ विविध

३३. क्षतिपूर्ति पाउनेः यस ऐनबमोजिम जफत गरिएको प्रकाशन प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित
प्रकाशन नठहरेमा वा जुन अभियोग बापत जफत भएको हो सो अभियोग प्रमाणित नभएमा
प्रकाशक वा धनीले नेपाल सरकारबाट निम्नानुसार क्षतिपूर्ति पाउनेछः–
(क) मूल्य तोकिएको प्रकाशन जफत भएकोमा त्यस्तो प्रकाशन बिक्री गर्दा प्रकाशक वा धनीले
पाउन सक्ने वास्तविक मोल बराबरको रकममा नबढाई,
तर किताबको हकमा प्रकाशक वा किताब धनीले किताब फिर्ता बुझि लिएमा
क्षतिपूर्ति पाउने छैन ।
(ख) मूल्य किटान नभएको अन्य सामग्रीको हकमा त्यस्तो सामग्री प्राप्त वा प्रकाशित गर्दा
व्यहोर्नु परेको वास्तविक मूल्यमा नबढाई ।
३४. सम्पादक वा पे्रस प्रतिनिधिको योग्यताः यस ऐनबमोजिम प्रमाणपत्र लिई प्रकाशन हुने
पत्रपत्रिकाको सम्पादक हुन तथा पे्रस प्रतिनिधि भई काम गर्ने व्यक्तिको योग्यता तोकिए बमोजिम
हुनेछ ।
३५. पत्रपत्रिकाको श्रेणी विभाजनः तोकिएको अधिकारीले पत्रपत्रिकालाई तोकिएको आधारमा श्रेणी
विभाजन गर्न सक्नेछ । यसरी श्रेणी विभाजन गर्नु पर्दा तोकिएको अधिकारीले पे्रस काउन्सिलसँग
परामर्श लिनु पर्नेछ ।
३६. नगरेको काम बापत नाम प्रकाशित गरेमाः कुनै व्यक्तिको नाम, सम्पादक, प्रकाशक वा मुद्रक
भनी कुनै किताब वा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएको रहेछ र सो कुरा निजले नगरेको भए त्यस्तो
कुरा प्रकाशित भएको थाहा पाएपछि स्थानीय अधिकारी समक्ष जुन व्यहोराबाट आफ्नो नाम
छापिन गएको छ सो व्यहोरालाई खण्डन गरी सूचना गर्न सक्नेछ ।
३७. नेपाल सरकार बादी हुनेः यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार बादी हुनेछ ।
३८. अधिकार सुम्पन सक्नेः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐन अन्तर्गत
आफुले पाएको अधिकारमध्ये कुनै वा सबै अधिकार कुनै अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी सुम्पन
सक्नेछ ।
३९. नियम बनाउने अधिकारः यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू
बनाउन सक्नेछ ।
४०. यस ऐन बमोजिम हुनेः यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐनबमोजिम र अन्य प्रचलित
कानुनबमोजिम हुनेछ ।
४१. बचाउः यो ऐन लागू हुनु भन्दा अघि पाएको प्रमाणपत्र यसै ऐनबमोजिम पाए सरह मानिनेछ ।
४२. खारेजीः छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०३९ खारेज गरिएको छ ।ं