विकास समिति ऐन, २०१३

विकास समिति ऐन, २०१३

विकास समिति ऐन, २०१३

लालमोहर सदरमिति             प्रकाशन मिति

संशोधन गर्ने ऐन                                                                                                   २०१३।४।४                  २०१३।४।८
१. विकास समिति (पहिलो संशोधन) ऐन, २०१३                                                      २०१३।९।५                 २०१३।९।१७
२. विकास समिति (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०१४                                                       २०१४।११।२                 २०१४।११।९

लालमोहर र प्रकाशन मिति

३. विकास समिति (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०१८                                                                              २०१८।४।५
४. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनःव्यवस्थापन) ऐन, २०२०                                                     २०२०।११।१६
५. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१                                                                                              २०३१।४।१८।१
६. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८                                                                                                       २०४८।२।१६

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन,२०६६                                        २०६६।१०।७
८. केही नेपाल ऐश संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                                                 २०७२।११।१३

 ९.नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५        २०७५।११।१९

२०१३ सालको ऐन नं. ३…………………

विकास योजना र विकास कार्यहरुलाई शीघ्र र सुचारु रुपले कार्यान्वित गर्न उचित व्यवस्थागर्नु पर्ने आवश्यक देखिएकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिमण्डलको सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेकोछ ।