१.संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१.संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१.संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “विकास समिति ऐन, २०१३” रहेको छ ।

(२) यो ऐन नेपाल राज्यभर तुरुन्त लागू हुनेछ ।