१२.   संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनु पर्ने

१२.   संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनु पर्ने

यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ।