१५.   सहयोग गर्नु पर्नेः

१५.   सहयोग गर्नु पर्नेः

यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा अनुसन्धान तथा तहकिकातको कार्यमा सहयोग गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।