परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यो ऐनको नाम “नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान ऐन, २०२१” रहेको छ ।
(२) यो ऐन नेपाल …………… भर लागू हुनेछ ।(३) यो दफा तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ र अरू दफाहरू नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसँगले अर्को अर्थ नलागेमा यो ऐनमा,–
(क) “संस्थान” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान सम्झनुपर्छ ।
(ख) “समिति” भन्नाले संस्थानको सञ्चालक समिति सम्झनुपर्छ ।
(ग) “म्यानेजिंग डाइरेक्टर” भन्नाले संस्थानको तत्कालको म्यानेजिंग डाइरेक्टर सम्झनुपर्छ र यो शब्दले निजको निमित्त भई काम गर्ने व्यक्तिलाई समेत बुझाउँछ ।
(घ) “पुस्तक” भन्नाले सरकारी, गैर–सरकारी प्रकाशन, पुस्तक, पुस्तिका, पोष्टर, चार्ट, क्यालेण्डर, स्कूल कलेज तथा सर्वसाधारणको उपयोगी पाठ्य तथा पाठन सामाग्रीलाई समेत जनाउँछ ।
(ङ) “शेयर होल्डर” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमानुसार वितरण गरिएको शेयर लिने व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।
(च) “विदेशी एजेन्सी” भन्नाले कुनै विदेशी सरकार वा विदेशी सरकारको एजेन्सी वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सँगठन वा विदेशी संस्था सम्झनुपर्छ ।
(छ) “सञ्चालक” भन्नाले संस्थानको तत्कालको सञ्चालक सम्झनुपर्छ ।
(ज) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू वा विनियमहरूमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनुपर्छ ।