७.आदेश नियम जारी गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार

७.आदेश नियम जारी गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार

७.आदेश नियम जारी गर्ने नेपाल सरकारको अधिकारः समितिको काम कारबाहीको विषयमा सरकारले समयसमयमा नियम वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्ता नियम वा आदेशहरु पालन गर्नु त्यस समितिको कर्तव्य हुनेछ ।