८. समितिको विघटन

८. समितिको विघटन

(१) समितिले कार्यान्वित गर्न लागेको कुनै विकास योजना वा विकास कार्य नेपाल सरकारले नै बढी मात्रामा सुचारुरुपले कार्यान्वित गर्न सक्तछ भन्ने वा त्यसको काम पूरा भैसकेको छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा समितिलाई विघटन गर्न सक्नेछ ।

(२) समिति विघटन भएको खण्डमा(क)समितिको सबै हक जायजात र ऋण नेपाल सरकारको हुनेछ ।

(ख)समितिसंग लिएका सबै ठेक्काहरु नेपाल सरकारसंग लिइएका मानिनेछन्।

(ग)…………………………….