पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७

पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०२७।१२।३०।२
संशोधन गर्ने ऐन
१. पानी जहाज दर्ता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२९- २०२९।६।५।५
२. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१- २०३१।४।१८।६
३. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३- २०४३।७।२४
४. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८- २०४८।२।१६
५. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन
गर्ने ऐन, २०६६-२०६६।१०।०७
६. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०७२- २०७२।६।१४
६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२- २०७२।११।१३
२०२७ सालको ऐन नं. १७
नेपाली पानी जहाजको दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना ः नेपाली पानी जहाजको दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले
यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।