परिच्छेद – २ पानी जहाजको राष्ट्रियता

परिच्छेद – २ पानी जहाजको राष्ट्रियता

 

३. पानी जहाजलाई राष्ट्रियता प्राप्त हुने ः दफा ४ बमोजिम दर्ता भई नेपाल  को
व्यापारिक पानी जहाजको झण्डा प्रयोग गर्ने अधिकार र कर्तव्य भएको पानी जहाजलाई नेपाली
राष्ट्रियता प्राप्त हुनेछ र त्यस्तो पानी जहाजलाई नेपाली पानी जहाज मानिनेछ ।