परिच्छेद – ३ सामान्य व्यवस्था

परिच्छेद – ३ सामान्य व्यवस्था

४. पानी जहाज दर्ता गर्ने ः (१) देहायको कुनै व्यापारिक नेपाली जहाज यस ऐन बमोजिम नेपाल
पानी जहाज कार्यालयको पानी जहाज दर्ता किताबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ ः–
(क) कम्तीमा पानी जहाजका ५१ प्रतिशत शेयर नेपाली नागरिक वा प्रचलित नेपाल
कानूनबमोजिम स्थापना भएको संगठित संस्थाको भएको,
(ख) खण्ड (क) बमोजिमको संगठित संस्थाको कारोबारको मुख्य स्थान नेपाल
भित्र रहेको,
(ग) पानी जहाज चलाउने संगठित संस्थाको सञ्चालनको निमित्त नियुक्त भएको
व्यवस्थापक र गठन भएको सञ्चालक समितिको बहुसंख्यक सदस्य नेपाली
नागरिक भएको,
(घ) नेपाल पानी जहाज कार्यालयको पानी जहाज दर्ता किताबमा आफ्नो पानी जहाज
दर्ता गराउन पानी जहाजका स्वामी वा सह–स्वामीहरु मञ्जुर भई दरखास्त
दिएको, र
(ङ) पानी जहाजको पहिलेको विदेशी दर्ता भए सोखारेज गरिएको ।
(२) पानी जहाज दर्ता गर्ने दस्तूर र कार्याविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
(३) पानी जहाज दर्ता गर्ने कामको निमित्त नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना
प्रकाशित गरी नेपाल पानी जहाज कार्यालयको स्थापना र रजिष्ट्रारको नियुक्ति गर्नेछ ।
५. मास्टर (मुख्य अधिकृत) र अरु नाविक नेपाली नागरिक हुनु पर्ने ः (१) नेपाली पानी जहाजको
मास्टर (मुख्य अधिकृत) र अरु नाविक मध्ये कम्तीमा ७५ प्रतिशत नाविक नेपाली नागरिक हुनु
पर्नेछ ।
तर विशेष आवश्यकता परेमा अस्थायी व्यवस्थाको रुपमा नेपाल सरकारले कुनै नेपाली
पानी जहाजको मास्टर (मुख्य अधिकृत) अरु नाविक र अधिकृतहरुमा सो पानी जहाज दर्ता भएको दोस्रो वर्षदेखि प्रतिवर्ष समानुपातिक प्रतिशतको हिसाबले आठौ वर्षसम्म ७५ प्रतिशत पुग्ने गरी
नेपाली नागरिकहरुको नियुक्ति गर्दै जाने गरी नेपाल सरकारले अनुमति दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिए तापनि नेपाल  सित युद्धको
स्थितिमा रहेको देशको नागरिकलाई नेपाली पानी जहाजको मास्टर (मुख्य अधिकृत) नाविक वा
कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने छैन ।
(३) नेपाली पानी जहाजको मास्टर (मुख्य अधिकृत) नाविक वा कर्मचारीको नियुक्ति गर्दा
नेपाली नागरिकलाई ग्राह्यता दिनु पर्नेछ ।