परिच्छेद – ५ राष्ट्रियताको प्रमाण–पत्र

परिच्छेद – ५ राष्ट्रियताको प्रमाण–पत्र

१४. दर्ताको प्रमाणपत्र ः (१) कुनै व्यापारिक पानी जहाज नेपाल पानी जहाज कार्यालयको दर्ता
किताबमा दर्ता गरिएपछि रजिष्ट्रारले दर्ता किताबमा जनिएको व्यहोरा समेतको दर्ता उतार
तोकिएको दस्तूर लिई प्रदान गर्नेछ र यसरी प्रदान गरिएको दर्ता उतार नै पानी जहाजको
राष्ट्रियताको प्रमाण–पत्र हुनेछ र यसलाई दर्ताको प्रमाण–पत्र मानिनेछ । यसको दर्ताको प्रमाण–
पत्रको ढाँचा तोकिएबमोजिमको हुनेछ ।
(२) उप–दफा (१) बमोजिम प्रदान गरिएको दर्ताको प्रमाण–पत्र हरबखत पानी जहाजमा
राख्नु पर्नेछ ।
(३) दर्ताको प्रमाण–पत्र एक सार्वजनिक लिखत मानिनेछ ।
(४) पानी जहाजको नाम, टनेज, श्रेणी वा अन्य मुख्य मुख्य विवरणमा हेरफेर भएको
खण्डमा त्यस्तो पानी जहाजलाई तोकिएको दस्तूर लिई नयाँ दर्ताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ ।
१५. दर्ताको प्रमाण–पत्रमा थपघट गर्न नहुने ः दर्ताको प्रमाण–पत्रमा पानी जहाजको धनी वा माष्टर (
मुख्य अधिकृत) वा अरु कसैले कुनै थप घट गर्न हुँदैन ।
१६. राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाण–पत्र ः (१) …….. नेपाली वाणिज्य दूतावास वा कूटनैतिक
कार्यालयले देहायको अवस्थामा कुनै पानी जहाजलाई तोकिएको दस्तूर लिई नेपाली राष्ट्रियताको
अस्थायी प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(क) नेपाली पानी जहाज राख्न पाउने व्यक्तिहरुले नेपाल पानी जहाज कार्यालयको
सिफारिश प्राप्त गरी कुनै विदेशी बन्दरगाहमा रहेको पानी जहाजको स्वामित्व
प्राप्त गरेमा त्यस्तो स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरु वा सो मध्ये कुनैले सो पानी
जहाज नेपाल पानी जहाज कार्यालयमा दर्ता गर्ने इच्छाको घोषणा गरी नेपाली
राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाणपत्रको लागि सबभन्दा नजिकको …….नेपाली
वाणिज्य दूतावास वा कूटनैतिक कार्यालयमा दरखास्त दिएमा वा त्यस्तो घोषणा
गरी दरखास्त दिन अख्त्यार दिएको भनी सो पानी जहाजको मास्टर (प्रमुख
अधिकृत) ले दरखास्त दिएमा ।
(ख) विदेशी बन्दरगाहमा रहेको अवस्थामा कुनै नेपाली पानी जहाजको दर्ताको प्रमाण–
पत्र हराएमा वा क्षतिग्रस्त भएमा वा त्यस्तो प्रमाण–पत्रमा उल्लिखित विवरणहरुमा
कुनै परिवर्तन भएमा नेपाली राष्ट्रियताको अस्थाई प्रमाण–पत्रको लागि सो पानी
जहाजको मास्टर (प्रमुख अधिकृत) ले सबभन्दा नजिकको ……. नेपाली वाणिज्य
दूतावास वा कूटनैतिक कार्यालयमा दरखास्त दिएमा ।
(२) राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाणपत्रको ढाँचा तोकिएबमोजिम हुनेछ र त्यसमा देहायको
विवरण खुलाइएको हुनुपर्छ ः–
(क) पानी जहाजको नाम,
(ख) पानी जहाज खरीद भएको मिति र ठाउँ,
(ग) पानी जहाज खरीद गर्ने व्यक्तिहरुको नाम र ठेगाना,
(घ) मास्टर (मुख्य अधिकृत) को नाम, र
(ङ) पानी जहाजको टनेज, बनौट र वर्णन सम्बन्धी विवरण ।
१७. राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाण–पत्र कायम रहने अवधि ः पानी जहाजको दर्ताको निमित्त कारवाई
चलिरहेको अवस्थामा राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाण–पत्र जारी गरिएको मितिले ६ महीना सम्म वा
पानी जहाज भारत वा पाकिस्तानको कुनै बन्दरगाहमा आई नपुगेसम्म जुन पहिले हुन्छ सो
मितिसम्म राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाणपत्र बमोजिम पानी जहाज चलाउन पाइनेछ र यस्तो
अवस्थामा राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाणपत्र दर्ताको प्रमाणपत्र सरह मानिनेछ ।

तर, दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बाहेक कुनै पानी जहाजले एक पटकभन्दा
बढी अस्थायी प्रमाण–पत्र प्राप्त गर्ने छैन्।
१८. अस्थायी प्रमाणपत्र फिर्ता गर्ने ः यस ऐनको दफा १६ बमोजिम राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाणपत्र
प्रदान गरिएको पानी जहाजलाई दर्ताको प्रमाण–पत्र प्राप्त भएपछि त्यस्तो पानी जहाजको
राष्ट्रियताको अस्थायी प्रमाण–पत्र नेपाल पानी जहाज कार्यालयमा फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।