परिच्छेद– ७ पानी जहाजको हस्तान्तरण

परिच्छेद– ७ पानी जहाजको हस्तान्तरण

२१. पानी जहाजको हस्तान्तरण दर्ता किताबमा जनिने ः नेपाली व्यापारिक पानी जहाज वा निर्माण
हुन लागेको नेपाली पानी जहाजको हस्तान्तरण तथा त्यस्तो पानी जहाजमाथि लागेको कुनै भार
चार्ज पानी जहाजको दर्ता किताबमा जनाइनेछ ।
२२. हस्तान्तरण बारे बयान दिनु पर्ने ः दर्ता भएको पानी जहाज वा त्यस्तो पानी जहाजको शेयर कुनै
व्यक्ति वा संगठित संस्थाको नाममा हस्तान्तरण गरिएमा, त्यसरी हस्तान्तरण गरी लिने व्यक्तिले
र संगठित संस्थाले हस्तान्तरण गरी लिएकोमा त्यस्तो संस्थाको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले
नेपाली पानी जहाज राख्न पाउने योग्यता भएको प्रमाण सहित त्यस्तो हस्तान्तरणको सम्बन्धमा
रजिष्ट्रारको सम्मुख बयान दिई दस्तखत नगरेसम्म सो व्यक्ति वा संस्था पानी जहाजको धनीमा
दरिने छैन ।

२३. विदेशीको नाममा हस्तान्तरण गर्न नपाउने ः दफा ४ को विपरीत हुने गरी कुनै नेपाली पानी
जहाजको शेयर वा आंशिक स्वामित्व कुनै विदेशी नागरिक वा विदेशी संगठित संस्थाको नाममा
हस्तान्तरण गर्न वा नेपाली पानी जहाजमा यस्तो विदेशी नागरिक वा संस्थाप्रति दायित्व हुने गरी
कुनै कारोबार गर्न पाउने छैन ।