परिच्छेद– ८ दर्ता बदर

परिच्छेद– ८ दर्ता बदर

२४. दर्ता बदर हुने अवस्था ः (१) कुनै नेपाली पानी जहाज देहायका अवस्थामा परेमा सो पानी
जहाजको दर्ता बदर हुनेछ ः–
(क) समुद्री व्यापारबाट स्थायीरुपमा झिकिएमा,
(ख) हराएमा,
(ग) नष्ट भएमा,
(घ) स्थायी रुपमा उपयोग हुन नसक्ने भएमा, र
(ङ) दफा ४ वा ५ मा उल्लिखित शर्तहरूको पालना नभएमा ।
(२) कुनै पानी जहाज उप–दफा (१) बमोजिमको अवस्थामा परेपछि सो पानी जहाजको
धनीले सो कुरा थाहा पाएको मितिले १५ दिनभित्र रजिष्ट्रारलाई त्यसको सूचना दिनु पर्नेछ ।
२४क.नेपाल सरकारले निरीक्षण गराउन वा विवरण माग गर्न सक्ने ः (१) नेपाल सरकारले जुनसुकै
बखत अधिकृतहरुको टोली खटाई यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको नेपाली पानी जहाजको निरीक्षण
तथा त्यस्तो पानी जहाज सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने संगठित संस्थाको काम कारवाईको
जाँचपडताल गर्न सक्नेछ ।
(२) यस ऐन बमोजिम पानी जहाज सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने संगठित संस्थाको काम
कारवाई सम्बन्धी आवश्यक विवरण तथा कार्य प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल
सरकारले घटीमा पन्ध्र दिनको म्याद तोकी आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश भएमा त्यस्तो
विवरण वा प्रतिवेदन पेश गर्नु सम्बन्धित संगठित संस्थाको प्रमुख व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।