परिच्छेद–९ विविध

परिच्छेद–९ विविध

२५. दण्ड सजायः (१) दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिमको पानी जहाज दर्ता गर्न झुठ्ठा विवरण
दाखिल गरेमा त्यस्तो पानी जहाजको धनीलाई र दफा १५ वा दफा २४ क. को विपरित काम
कारवाई गर्ने व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय
हुन सक्नेछ र त्यस्तोमा सम्बन्धित पानी जहाजको नेपाल  को व्यापारिक पानी जहाजको
झण्डा प्रयोग गर्ने अधिकार झिक्न वा केही अवधिको लागि निलम्बन गर्न समेत सकिनेछ ।

(२) दफा १९ बमोजिम पानी जहाजमा लेख्नु पर्ने नाम र दर्ताको स्थान नलेखेमा वा
अनधिकृत नाम लेखिएमा वा रजिष्ट्रारको अनुमति बिना पानी जहाजको नाम बदलेमा त्यस्तो
पानी जहाजको धनीलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

(३) दफा २४ को उपदफा (२) बमोजिम रजिष्ट्रारलाई सूचना नगर्ने पानी जहाजको
धनीलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

२६. मुद्दा हेर्ने अधिकारः (१) यो ऐन बमोजिम दण्ड सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारवाई र
किनारा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारले तोकेको जिल्ला अदालतलाई हुनेछ ।

(३) रजिष्ट्रारले आवश्यक सम्झेमा आफै वा अन्य अधिकृत खटाई नेपाल
बाहिर पनि आवश्यक जाँचबुझ गर्न सक्नेछ ।

(४) ………….

२७. करार सम्बन्धी केही व्यवस्थाः यो ऐन बमोजिम दर्ता भएको वा दर्ता हुने पानी जहाज भाडामा
लिने वा दिने, माल वा यात्रु ढुवानी गर्ने वा कुनै नौपरिवहन काममा लगाउने सम्बन्धी गरिने
करारको प्रकार यो ऐन र प्रचलित नेपाल कानूनसंग नबाझिने गरी यस ऐन अन्तर्गतको
नियमद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

२८. पानी जहाज सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाको योग्यताः यो ऐन बमोजिम दर्ता भएको वा दर्ता
गरिने पानी जहाज सञ्चालनको व्यवसाय गर्ने कुनै संगठित संस्थामा ५१ प्रतिशत शेयर नेपाली
नागरिक वा नेपाल सरकारको हुनु पर्नेछ ।

२९. नियम बनाउने अधिकारः यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन
सक्नेछ । सो नियमहरु नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू भएको मानिनेछ ।