परिच्छेद–३ समितिको काम कर्तव्य

परिच्छेद–३ समितिको काम कर्तव्य

१७. समितिको काम कर्तव्य : (१) यस ऐनको अधीनमा रही राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राखी निष्पक्ष तथा आधिकारिक, शुद्ध, पक्षपातरहित, विश्वसनीय एवं वास्तविक समाचारको सङ्कलन तथा वितरण गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ । यस उपदफा बमोजिम काम कर्तव्य गर्दा
समितिले –
(क) नेपालसंगको अन्य राष्ट्रको मित्रतामा एवं विश्वशान्तिमा खलल पर्ने वा शंका उपशंका उब्जने समाचार वितरण गर्नु हुँदैन ।

(ख) ……. कसै माथि बिना प्रमाणको आरोप लगाउने तथा समाजमा भ्रम उठाउने अनावश्यक समाचार वितरण गर्नु हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लेखित कर्तव्यको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी समितिले देहायका कुराहरू गर्न सक्नेछ :–
(क) देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रियतालाई सम्बद्र्धन गर्ने तथा जनताको हित हुने किसिमका समाचारहरूको संकलन एवं वितरण
गर्ने ।
(ख) ………. प्रचलित कानुन र नीति अन्तर्गत रही देश र समाजको स्तर उच्च पार्ने, समाजको उत्थान हुने खालका समाचार सङ्कलन
तथा वितरण गर्ने ।
(ग) नागरिक, नैतिक र चारित्रिक भावनालाई आघात नपारी राष्ट्रिय महत्व भएका समाचार संङ्कलन र वितरण गर्ने ।
(घ) समितिभित्र वा बाहिरका व्यक्तिलाई समितिको काम कुरामा शिक्षा एवं तालीमको व्यवस्था गर्ने ।
(ङ) समाचारको विभिन्न संस्करण, वितरण दस्तूर, अन्य दस्तूर आदि
निर्धारण गर्ने र असूल गर्ने ।
(च) समाचार वितरण गर्दा नेपाल ……….. को आधारभूत राष्ट्रिय
एकतालाई ध्यानमा राखी समाचारको स्तरमा सुधार ल्याउन
आवश्यक कदम उठाउने ।
(छ) आफूले गर्न पाउने काम गर्नको लागि चल अचल सम्पत्ति प्राप्त
गर्ने ।
(ज) समितिको सम्पत्ति धितो बन्धक राखी अरुसंग सापटी लिने ।

(झ) समितिको सम्पत्ति भाडामा दिने, बिक्री गर्ने वा अरु प्रकारको
बन्दोबस्त
गर्ने ।
(ञ) धरौटीको ब्याज दिने र समितिको शेयर लाभांश बाँड्ने ।
(ट) आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न र कर्तव्यको पालन गर्नमा मद्दत
हुने सबै किसिमको करारनामा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने ।
(ठ) समाचारको संग्रह तथा बिक्री वितरणको लागि नेपाल ……….
भर र विदेश समेत ठाउँ ठाउँमा शाखा कार्यालय खोल्ने,
समाचारदाता र सम्पादक नियुक्त गर्ने वा ग्राहक बनाउने ।
(ड) आफ्नो पदाधिकारी र कर्मचारीलाई निवृत्तभरण वा उपदानको
व्यवस्था गर्ने तथा समितिको आर्थिक हित हुने गरी खाता खोल्ने ।
(ढ) आफ्नो रकमलाई नेपाल सरकारले तोकेको धितोमा लगाउने र
मुनाफा आर्जन गर्ने ।
(ण) यो ऐन अन्तर्गतको आफ्नो कर्तव्यहरूको पालन, अधिकारहरूको
प्रयोग र यो ऐनको उद्देश्यलाई कार्यान्वित गर्न आवश्यक र त्यसको
सिलसिलामा चाहिने अरु सबै काम कुराहरू गर्ने ।
१८. नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने ः समितिले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति
नलिई देहायको काम कुरा गर्न हुँदैन ः–
(क) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने कुनै अचल सम्पत्ति वा अरु कुनै वस्तु
खरीद गर्न वा प्राप्त गर्नको निमित्त पूँजी खर्च गर्न, वा
(ख)
दश वर्षभन्दा बढी समयको लागि कुनै अचल सम्पत्ति धितो लिन दिन, वा(ग)
पाँचलाख रुपैयाँभन्दा बढी मोल पर्ने कुनै सम्पत्ति वा अधिकार वा सुबिधा
बेचबिखन गर्न वा नामसारी गर्न ।
१९. आर्थिक लगत र कार्यक्रम पेश गर्ने ः (१) बोर्डले आफ्नो आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा
कमसेकम तीन महीना अगावै समिति र त्यसका सहायक अङ्गद्वारा आगामी आर्थिक वर्षमा
गरिने कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कार्यक्रम, विकास कार्य, अरु काम कुराहरूको विवरण, पूँजी
लगानी र कर्मचारीहरूको थप मद्दत चाहिने भए त्यसको विवरण सहित प्रस्तावित आर्थिक
लगत साधारण सभामा पेश गर्नु पर्दछ ।
(२) कुनै आर्थिक वर्षमा उपदफा (१) अन्तर्गत पहिले नै पेश भइसकेको कार्यक्रममा
उल्लेखित कुराहरूको अतिरिक्त अरु कुनै विशेष कार्य गर्न बोर्डले चाहेमा र त्यसले गर्दा
प्रस्तावित आर्थिक लगतमा ठोस अदल बदल ल्याउन सम्भावना भएमा यस्तो काम कुराको
पूरक कार्यक्रम र त्यस सम्बन्धमा उक्त आर्थिक सालको बाँकी रहन आएको रकममा बेहोर्ने
खर्च र प्राप्त गर्ने रकमको पूरक लगत साधारण सभामा स्वीकृति निमित्त पेश गर्नेछ ।
(३) साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म बोर्डले उपदफा (१) र (२) बमोजिमको
लगत नेपाल सरकारमा पेश गर्नु पर्नेछ ।