नेपाल पानी जहाज (प्रमाणपत्र र रोजनामचा) ऐन, २०२७

नेपाल पानी जहाज (प्रमाणपत्र र रोजनामचा) ऐन, २०२७

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०२७।१२।३०
संशोधन गर्ने ऐन
१. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१- २०३१।४।१८
२. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ -२०४३।७।२४
३. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ -२०४८।२।१६
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन
गर्ने ऐन, २०६६-२०६६।१०।०७
५. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०७२- २०७२।६।१४
६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२- २०७२।११।१३
२०२७ सालको ऐन नं. १६
समुद्रयात्रा गर्ने नेपाली पानी जहाजका प्रमाण–पत्र र रोजनामचाहरुको
सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना ः समुद्रयात्रा गर्ने नेपाली पानी जहाजका प्रमाण–पत्र र रोजनामचाहरुको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न
वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो
ऐन बनाइबक्सेको छ ।