अनुसूची–१४ कोषको सम्झौताको धारा १९ को दफा ६(ए)

अनुसूची–१४ कोषको सम्झौताको धारा १९ को दफा ६(ए)

धारा १९ दफा ६. (ए) पुनः संस्थापनः आफ्नो विशेष रकम झिक्ने अधिकारहरु
प्रयोग गर्ने भागिदारहरुले त्यस्को आफ्नो मौज्दातको पुनः
संस्थापनको अनुसूची “जी” वा तल (बी) अन्तर्गत जारी गरिएको
पुनः संस्थापनसम्बन्धी नियमहरुबमोजिम गर्नु पर्छ ।