Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद–६ विविध

२८. गोप्य राख्ने र विश्वासघात नगर्ने कुराको शपथग्रहण गर्नु पर्ने ः आफ्नो पद सम्हाल्नु
भन्दा अघि नै समितिको प्रत्येक सञ्चालक, महाप्रबन्धक, अडिटर, पदाधिकारी र अरु
कर्मचारीले अनुसूचीमा लेखिए अनुसार आफ्नो ओहदा सम्बन्धी काम कुराहरू अधिकृत व्यक्ति
बाहेक अरु व्यक्तिलाई प्रकाश गर्ने छैन र समितिको काममा विश्वासघात गर्ने छैन भनी
शपथ ग्रहण गर्नु पर्दछ ।

२९……………………………

३०. दण्ड सजाय ः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम राख्न बनाउन वा
पेश गर्नुपर्ने विवरण, हिसाब किताब प्रतिवेदन वा अन्य कुनै कागजातमा जानी जानी वा
बदनियतसाथ झुठो तथ्य देखाउने वा साँचो कुरा दबाई बेहोरा फरक पार्ने वा सो कुराको
उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय
हुनेछ ।
(२) सञ्चालक वा समितिको कुनै कर्मचारीले जानी जानी वा लापरवाही गरी वा
बदनियतसाथ उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक अन्य कुनै कुरा गरी समितिलाई हानी नोक्सानी
पु¥याएमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
(३) सञ्चालक वा समितिको कुनै कर्मचारीले दफा २२ अन्तर्गत जाँचबुझ गर्न
नियुक्त भएको व्यक्तिलाई निजको कामकाजमा बाधा पु¥याएमा वा त्यस्तो व्यक्तिले कानुन
बमोजिम मागेको कागजपत्र वा सूचना कुनै मुनासिब कारण बिना नदिएमा वा दिनमा
लापरवाही गरेमा निजलाई एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
(४) कसैले समितिको लिखित स्वीकृति नलिई कुनै विवरणपत्र वा विज्ञापनमा
समितिको नाम प्रयोग गरेमा निजलाई ६ महीनासम्म कैद वा एकहजाररुपैयाँसम्म जरिवाना
वा दुबै सजाय हुनेछ ।
(५) तत्काल सञ्चालक वा महाप्रबन्धक भएको कुनै व्यक्तिले दफा १६ उल्लंघन गरी
समितिसित हुने लिखित ठेक्कामा हिस्सेदार भई सो दफा बमोजिम जाहेर गर्नु पर्ने नगरी सो
हैसियतबाट कुनै फाइदा उठाएको वा उठाउन उद्योग गरेमा निजलाई दुई वर्षसम्म कैद वा
पाँचहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।
(६) यस दफा बमोजिम सजाय हुने अपराधबाट समितिलाई कुनै हानी नोक्सानी
भएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानीको बिगोसमेत सो अपराध गर्ने व्यक्तिबाट असुल उपर
गरिनेछ ।

३०क. नेपाल सरकारसंगको सम्पर्क ः समितिले आफ्नो काम कारवाहीको सिलसिलामा नेपाल
सरकारसंग सम्पर्क राख्दा वा दफा २१ बमोजिम नेपाल सरकारले समितिलाई कुनै निर्देशन
दिंदा सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत सम्पर्क राख्नु वा निर्देशन दिनु पर्दछ ।
३०ख. स्थानीय कर नलाग्नेः समितिको कारोवारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर लाग्ने छैन ।
३१…. … …
३२. समाचार संकलन र बिक्री वितरण गर्ने सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था ः (१) यस ऐनमा
अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्य राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार समितिहरूले
नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई नेपाल ……….. भित्र बसी समाचार संकलन गर्न र
विदेशमा पठाउन सक्नेछन्।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका समाचार समितिहरूले प्रचलित कानुन बमोजिम
स्थापित समाचार समितिहरू वा नेपाल सरकार मार्फत मात्र नेपाल …….. भित्र आफ्नो
समाचार बिक्री वितरण गर्न पाउने छन्।
३२क. हानी नोक्सानी बारे अधिकारीहरूको बचाउ ः सञ्चालक वा समितिका कुनै कर्मचारीले यो
ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नको निमित्त असल
नियतले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कुराबाट भएको कुनै हानी नोक्सानीको निमित्त निज
व्यक्तिगत तवरले जवाफदेही हुने छैन ।

३३. नियमहरू बनाउने नेपाल सरकारको अधिकार ः यस ऐनको उद्दश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल
सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ र यी नियमहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि
लागू हुनेछन्।

३३क. विनियम बनाउने समितिको अधिकार ः समितिको काम कुराहरूको उचित सम्पादनको
निमित्त यो ऐन वा यस अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा बाधा विरोध नपारी समितिले विनियम
बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो विनियम सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाटबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।
३४. बाझिएमा गर्ने ः (१) प्रचलित नेपाल कानुनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि यो ऐन वा यस
ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएको कुराहरूमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.