परिच्छेद– ३ विविध

परिच्छेद– ३ विविध

१७. दण्ड सजाय ः (१) यो ऐनबमोजिम प्रमाण–पत्र र रोजनामचा नभएको कुनै पानी जहाजलाई
नौपरिवहन गर्न अनुमति दिने व्यक्ति वा संगठित संस्थालाई रु. ८,०००÷– सम्म जरिवाना हुनेछ ।
(२) यो ऐनबमोजिम रोजनामचा नभएको कुनै नेपाली पानी जहाज समुद्रयात्रामा लगिएमा
वा प्रमाणपत्रहरुको म्याद नाघेका पानी जहाज नौपरिवहनको लागि काममा लगाईएमा त्यसरी
समुद्रयात्रामा लग्ने वा काममा लगाउने व्यक्ति वा संगठित संस्थालाई रु. १५००÷– सम्म
जरिवाना हुनेछ ।
(३) देहायका अवस्थामा कुनै पानी जहाजको माष्टर (प्रमुख अधिकारी) लाई रु. १०००।–
सम्म जरिवाना हुनेछ ।
(क) पानी जहाजमा यो ऐनबमोजिम राख्नु पर्ने कुनै लिखत नराखेमा ।
(ख) रोजनामचाहरु उचित ढङ्गले नराखेमा ।
(ग) अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट चाहिएको बखत पानी जहाजका प्रमाणपत्र र
रोजनामचाहरु पेश नगरेमा ।
(घ) दर्ता बदर भएका पानी जहाजको प्रमाण–पत्र र रोजनामचाहरु नेपाल
पानी जहाज कार्यालयमा दाखिल नगरेमा, वा
(ङ) पूरा उपयोग गरिसकिएको रोजनामचाहरु दफा १६ को उपदफा (२) मा
तोकिएको म्यादसम्म पानी जहाजमा नराखेमा ।
(४) यो ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने काम कारवाई नगर्ने नाविकलाई रु. ५००।– सम्म
जरिवाना हुनेछ ।
१८. मुद्दा हेर्ने ः (१) यो ऐनबमोजिम दण्ड सजाय हुने कुनै कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारवाई र
किनारा गर्ने अधिकार नेपाल पानी जहाज कार्यालयको रजिष्ट्रारलाई हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कारवाई र किनारा गर्दा रजिष्ट्रारले प्रचलित नेपाल
कानूनबमोजिम जिल्ला अदालतलाई प्राप्त सबै अधिकार प्रयोग गर्नेछ र सो अदालतको कार्यविधि
अपनाउनेछ ।

(३) रजिष्ट्रारले आवश्यक सम्झेमा आफैं वा अन्य अधिकृत खटाई नेपाल
बाहिर पनि आवश्यक जाँचबुझ गर्न सक्नेछ ।
(४) उप–दफा (१) बमोजिम रजिष्ट्रारले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्नेले ३५ दिन भित्र
जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
१९. नियम बनाउने अधिकार ः यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन
सक्नेछ र सो नियमहरु नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू भएको मानिनेछ