परिच्छेद –२ एकाधिकार र दायित्व

परिच्छेद –२ एकाधिकार र दायित्व

३. चिट्ठीहरु ओसार्ने एकाधिकार नेपाल सरकारमा सुरक्षित रहने : नेपाल ……… भित्र नेपाल सरकारबाट हुलाक व्यवस्था चलाइएका ठाउँहरुमा देहाय बमोजिम बाहेक चिट्ठीहरु ओसार्न र सो कामको निमित्त चिट्ठीहरु प्राप्त गर्ने, जम्मा गर्ने, पठाउने, चलान गर्ने, डेलिभरी गर्ने र तत्सम्बन्धी अरु सेवाहरुको संचालन गर्ने एकाधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ :–
(क) बाटोमा, भ्रमणमा वा यात्रामा कसैले कसैलाई डेलिभरी गरिदिनु भनी दिएको चिट्ठी, कुनै किसिमको ज्याला, इनाम वा मुनाफा नलिई ठेगानावालालाई डेलिभरी गर्ने ।
(ख) पठाउने वा पाउनेको कारोबारसित मात्र सम्बन्ध भएको चिट्ठी कुनै विशेष व्यक्ति मार्फत्पठाउने, र

(ग) जल, स्थल वा हवाई मार्गबाट मालसामानहरु पठाउँदा सँगसँगै पठाइएको सो मालसामानसित मात्र सम्बन्ध भएको चिट्ठी कुनै किसिमको ज्याला, इनाम वा मुनाफा नलिई डेलिभरी गर्ने ।
तर यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा लेखिए बमोजिमका चिट्ठीहरु हुलाकबाट बाहेक अरु साधनबाट पठाउन भनी जम्मा गर्न कुनै व्यक्तिलाई अधिकार दिएको मानिनेछैन ।
(घ) वायु सेवाद्वारा संचालित एयर डकुमेन्ट पठाउने वा डेलिभरी गर्ने ।

३क. निजी क्षेत्रलाई हुलाक सेवा संचालन गर्न इजाजत पत्र दिन सकिने : (१) यस ऐनको अन्य
दफाहरुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई तोकिएको शर्तहरुको अधीनमा रही यस ऐन बमोजिम संचालन हुने हुलाक सेवा संचालन गर्नको निमित्त इजाजतपत्र दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरु वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तरगत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेगराएमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाबाट भएको क्षतिको हर्जाना भराई कसूरको मात्रा हेरी पाँच वर्षसम्म कैद वा दुई हजार पाँचसय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।

४. चिट्ठीहरु ओसार्न नपाउने व्यक्तिहरु : नेपाल ………… भित्र नेपाल सरकारबाट हुलाक व्यवस्था चलाईएका ठाउँहरुमा यात्री वा सामान ओसार्ने सवारीको धनी वा निजको मानिस वा प्रतिनिधिले आफनो सवारीमा भएको मालसामानसित मात्र सम्बन्ध भएको बाहेक अरु चिट्ठीहरु कसैलाई डेलिभरी गर्न वा डेलिभरी गर्न भनी लिन, जम्मा गर्न, ओसार्न वा अरुलाई दिन मनाही गरिएको छ ।

५. नेपाल सरकारको दायित्व नहुने : यो ऐनका अरु दफाहरुमा अर्कै कुरा लेखिएकोमा बाहेक
हुलाक वस्तुहरु हुलाकबाट चलान गर्दाको अवस्थामा हराएमा गलत डेलिभरी भएमा वा ढीलो डेलिभरी भएमा वा नोक्सान भएमा त्यस्तो दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्न पर्ने छैन र जालसाजी वा जानाजान गफलतले भए गरेकोमा बाहेक उपरोक्त कुरामा हुलाक अड्डाको कर्मचारीले पनि दायित्व व्यहोर्न पर्ने छैन ।

५क. डाँक ढुवानी गर्नु पर्ने : कुनै सार्वजनिक यातायात सेवा संचालन गर्ने कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई नेपाल सरकारले डाँक ढुवानी गर्न अनुरोध गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाले पनि यात्रु वा मालसामानलाई भन्दा बढी प्रथामिकता दिई अनिवार्य रुपले त्यस्तो डाँक ढुवानी गर्नुपर्नेछ र सो ढुवानी गरे बापत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई मुनासिब माफिकको भाडा दिइनेछ ।

५ख. घाट ठेक्का लिनेलाई डाँक निःशुल्क तार्न कबुलियत गराउनु पर्ने : (१) प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम घाट ठेक्का दिने अधिकारप्राप्त कार्यालय वा संस्थाले त्यस्तो ठेक्का दिंदा नेपाल सरकारबाट संचालित हुलाक व्यवस्था सम्बन्धी डाँक निःशुल्क तार्नेछु भनी ठेक्का लिनेलाई कबुलियत गराउनु पर्नेछ ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि भएका घाट ठेक्काहरुका सम्बन्धमा निःशुल्क डाँक तार्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले ठेकेदारसँग छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

५ग. समय तालिकामा बस्नु नपर्ने : नेपाल सरकारबाट ढुवानी भाडा लिने गरी वा निःशुल्क रुपमा डाँक ढुवानी गर्न इजाजत पाएका सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई हुलाक सेवा विभागले यातायात सेवा सञ्चालन गर्नु पर्ने समय तालिका तोकिदिएको अवस्थामा सोही बमोजिम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

५घ. डाँक परिवहन गराउने विशेष दायित्व : डाँक निर्धारित समय तालिका बमोजिम परिवहन
गराउँदा कुनै कठिनाई आइ परेमा आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन, प्रहरी तथा स्थानीय नगरपालिका वा गाउँपालिकाको कर्तव्य हुनेछ ।