पुराना कानून संग्रह > नियम

पुराना कानून संग्रह > नियम

Ser.No नियम
1आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६
1गैर सैनिक हवाई उडान नियमावली, २०५२
3जनप्रतिनिधित्व नियमावली, २०१५
4जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२
5नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिन्ह) नियमावली, २०४०
6नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली, २०२४
7नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५८
8 नेपाल शिक्षा सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५०
9नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७२
10नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०६९
11नेपाल सरकार (कार्य–विभाजन) नियमावली, २०६४
12नेपाली सेनाका भगुवा उपर गरिने (कारवाही) नियमावली, २०२३
13नेपाली सेना (दैनिक तथा भ्रमण भत्ता) नियमावली, २०३३
14नेपाली सैनिक विमान संभार समूह नियमावली, २०४२
15न्याय परिषद् (कार्यविधि) नियमावली, २०५६
16पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८
17प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०४८
18प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०४६
19प्रमाणीकरण (दस्तुर) नियमावली, २०२४
20प्रशासकीय अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी नियमहरू, २०४२
21प्रशासकीय कार्य फछ्र्यौट नियमहरू, २०२६
22प्रहरी कर्मचारीको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता नियमहरू, २०२७
23प्रहरी नियमावली, २०४९
24प्रहरी पहरा गण गठन नियमावली, २०६४
25प्रहरी प्राविधिक नियमावली ,२०५८
26प्राचीन स्मारक संरक्षण नियमावली, २०४६
27बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०५३
28बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०५१
29बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) नियमावली, २०६२
30बिमा नियमावली, २०४९
31बिरुवा संरक्षण नियमावली, २०३१
32भन्सार नियमावली, २०२६
33मतदाता नामावली सम्बन्धी नियमावली, २०५२
34राजनैतिक दल दर्ता (निर्वाचन प्रयोजन) नियमावली, २०६३
35राष्ट्रिय शिक्षा समिति नियमहरू, २०२९
36राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०४८
37विद्युत महसुल निर्धारण नियमावली, २०५०
38शान्ति कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६५
39शिक्षा (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७१
40 शिक्षा (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०६७
41 शिक्षा (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०६७
42श्रम नियमावली, २०५०
43श्री ५ को सरकार (कार्य–विभाजन) नियमावली, २०१५
44श्री ५ को सरकार (कार्य–विभाजन) नियमावली, २०३८
45श्री ५ को सरकार (कार्य–विभाजन) नियमावली, २०४७
46श्री ५ को सरकार (कार्य–विभाजन) नियमावली, २०५७
47संविधान सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०६४
48सम्पत्ति शुद्धीकरण ( मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०६६
49सरकारको आदेश प्रमाणित गर्ने नियम, २०१३
50 सरकारी कार्यालय (निरीक्षण) नियमावली, २०२६
51सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९
52सशस्त्र प्रहरी (प्राविधिक समूह) नियमावली, २०६७
53सहकारी नियमावली, २०४९
54सार्वजनिक खरिद (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६८
55सार्वजनिक सुरक्षा नियम, २०१२
56सेना प्राड विवाक (भर्ना, बढुवा र सेवा शर्त) नियमहरु, २०२९
57सैनिक बिदा नियमहरू, २०१९
58 सैनिक (हवाई परिवहन) नियमावली, २०३०
59स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०५६
60 स्वास्थ्यकर (धुम्रपान तथा मदिरा दस्तुर) कोष नियमावली, २०५१
61 हवाई सुरक्षा (व्यवस्था) नियमावली, २०४६
62हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०३६
63हुलाक नियमावली, २०२०
64हुलाक बचत बैङ्क नियमावली, २०३३
65होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) (अधिकारी तोक्ने) नियमहरू, २०२४
66जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२
67संविधान सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७०
68नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०६४
69सहकारी नियमावली, २०४९
70उच्च माध्यमिक शिक्षा नियमावली, २०५२
71निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०५८
72हवाई सुरक्षा (व्यवस्था) नियमावली, २०४६
73दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९
74स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७५
75राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली,२०७४
76वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४
77सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०५५
78लगानी बोर्ड नियमावली, २०६९
79पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी नियमावली, २०६४
80सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०५५