पुराना कानून संग्रह > ऐन

पुराना कानून संग्रह > ऐन

Ser.Noऐन
1अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९
2आकस्मिक काेष ऐन, २०१६
3औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम ऐन, २०३९
4आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०५८
5आयकर ऐन, २०३१
6आय र कर व्यवस्थापन ऐन, २०१६
7आर्थिक ऐन, २०६३
8आर्थिक ऐन, २०६५
9आर्थिक ऐन, २०६६
10आर्थिक ऐन, २०६७
11आर्थिक ऐन, २०६८
12औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८
13ओद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९
14औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम ऐन, २०३९
15केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३
16कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३
17करार ऐन, २०५६
18करार सम्बन्धी ऐन, २०२३
19कालोबजार ऐन, २००८
20कृषि विकास बैङ्क ऐन, २०२४
21कोर्ट फी ऐन, २०१७
22खाद्यान्न सञ्चय निवारण ऐन, २००८
23गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
24गाउँ पालिका तथा नगरपालिकाको वडाको सङ्ख्या निर्धारण ऐन, २०७३
25गाली र बेइज्जत ऐन, २०१६
26घर जग्गा कर ऐन, २०१९
27घर जग्गा बहाल कर ऐन, २०२३
28जनगणना ऐन, २००९
29जन प्रतिनिधित्व ऐन, २०१५
30उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४
31निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन
32न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन बनेको ऐन, २०६७
33मुलुकी ऐन, २०२०
34राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०७५
35रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२०
36राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०७०
37लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३
38विदेशी लगानी कर ऐन,२०१९
39सम्पत्ति कर ऐन, २०४७
40उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६
41निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७०
42पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३
43लगानी बोर्ड ऐन, २०६८
44विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९
45बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८
46राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन,२०७०
47लेखा परीक्षाण ऐन, २०४८
48सवारी साधन कर ऐन, २०३१
49दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९
50जीवनाशक विषादी ऐन,२०४८
51मुलुकी ऐन, १९१०
52आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५
53राहदानी ऐन, २०२४
54वन ऐन, २०४९
55वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३
56औधोगिक व्यवसाय ऐन, २०७३
57भष्ट्राचार निवारण ऐन, २०१७
58खेलकुद विकास ऐन, २०४८
59स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५
60राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०७६
61विनियोजन ऐन, २०७६
62आर्थिक ऐन, २०७६