पुराना कानून संग्रह > अध्यादेश

पुराना कानून संग्रह > अध्यादेश

Ser.No अध्यादेशहरु
1आर्थिक अध्यादेश, २०६९
2नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश
3नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०६९
4निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०६९
5निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश
6आर्थिक अध्यादेश, २०७०
7पारस्परिक कानूनी सहायता अध्यादेश, २०६९
8 बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७४
9बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश, २०६९
10राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७०
11राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश
12राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७४
13विनियोजन अध्यादेश, २०६९
14विनियोजन अध्यादेश, २०७०
15सङ्गठित अपराध निवारण अध्यादेश, २०६९
16संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७०
17सपुर्दगी अध्यादेश, २०६९
18सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७०
19<केही अध्यादेशलाई खारेज गरी ऐनको साविकको व्यवस्थालाई जगाउन बनेको अध्यादेश>