डाउन्लोड लिंक्स > गतिविधीहरु

गतिविधी > प्रकाशन

Ser.Noप्रकाशन
1इलेक्ट्रिक-एण्ड-इलेक्ट्र
2कानूनी-संग्रहलाई-अद्याव-3
3कार्यालय-सामान-मसलन्द-र-अ
4खानेपानी-आपूर्ति-सम्बन्ध
5छपाई-तथा-कम्प्यूटर-टाइपि
6निजामती-सेवा-पुरस्कार-सम
7नेटवर्किङ्ग-तथा-वेवसाइटक
8निर्माण-कार्यसंग-सम्बन्ध
9नेपाल-कानून-आयोगको-सूचना
10पत्र-पत्रिका-सम्बन्धी-सू
11फर्निचर-एवं-फर्निसिङ्ग-स
12फोटोकपी-भिडियो-तथा-डकुमे
13राय-सुझाव-सङ्कलन-सम्बन्ध
14विज्ञापन-तथा-सूचना-प्रका
15विशेषज्ञ-तथा-अन्य-सेवा-लि
16सवारी-साधन-आपूर्ति-सम्बन
17सवारी-साधनको-पार्टपुर्जा
18सवारी-साधन-खरीदको-बोलपत्
19सूचना
20सूची-दर्ता-गर्ने-सम्बन्ध

गतिविधी > प्रतिवेदन

Ser.Noप्रतिवेदन
1वार्षिक-प्रतिवेदन-२०६५-६
2वार्षिक-प्रतिवेदन-२०६७।०
3वार्षिक-प्रतिवेदन-२०६९-७
4वार्षिक-प्रतिवेदन-२०७१-०
5वार्षिक-प्रतिवेदन-२०७२-७
6वार्षिक-प्रतिवेदन-२०६८६

गतिविधी > सूचना

Ser.Noसूचना
1सूची-दर्ता-२०७४
2सूची-दर्ता-स्टायण्डिङ्ग

गतिविधी > अन्य

Ser.Noअन्य
1asset-money-laundering-prevention-first-amendment-act-2068-2011
2अतिरिक्त-हुलाक-तेस्रो-सं
3अधिकार-प्रत्यायोजन-२०६७
4अन्तशुल्क-बाह्रौं-संशोध
5ऐनहरूको-सूची
6ऋण-तथा-जमानत-उन्नाइसौं-सं
7कसूर-पीडित-संरक्षण-ऐनको-म
8कानुनी-क्षेत्रमा-प्रचलित
9कानून-तर्जुमा-दिग्दर्शन
10केही-नेपाल-ऐनको-व्यवस्था
11गठन-आदेशहरूको-सूची
12गणतन्त्र-सुदृढिकरण-तथा-क
13जिल्ला-अदालत-नवौं-संशोधन
14निजामती-सेवा-तेस्रो-संशो-2
15निजामती-सेवा-दोस्रो-संशो
16निजामती-सेवा-नवौं-संशोधन
17निजामती-सेवा-नियमावली-आठ
18निजामती-सेवा-नियमावली-सा
19निर्वाचन-सम्बन्धी-केही-न
20नेपाल-कानुन-आयोगका-पदाधि
21नेपाल-कानुन-व्यवसायी-परि
22नेपाल-कानून-आयोगः-संक्षि
23नेपालको-अन्तरिम-संविधान-3
24नेपाल-नागरिकता-पहिलो-संश
25नेपाल-स्वास्थ्य-सेवा-चौथ
26नेपाल-स्वास्थ्य-सेवा-चौथ-2
27न्याय-प्रशासन-सम्बन्धी-क
28पुनरावेदन-अदालत-एघारौं-स
29पुनरावेदन-अदालत-दशौँ-संश
30मुलुकी-एघारौं-संशोधन-ऐन-२
31मूल्य-अभिवृद्धि-कर-तेह्र
32युवा-तथा-साना-व्यवसायी-स्-2
33लेख-उपलब्ध-गराउने-बारेको
34लैङ्गिक-समानता-कायम-गर्न
35लोक-सेवा-आयोग-पहिलो-संशोध
36विधेयकको-नीति-सम्बन्धी-ढ
37विशेष-अनुरोध
38वैकल्पिक-ऊर्जा-प्रवर्द्ध
39वैदेशिक-रोजगार-पहिलो-संश
40व्यवस्थापिका-संसद-सचिवा-4
41शिक्षक-सेवा-आयोग-छैठौं-सं
42शिक्षक-सेवा-आयोग-पाँचौ-सं
43संविधान-सभा-व्यवस्थापिक
44सम्पत्ति-शुद्धीकरण-मनी-ल-3
45सम्पत्ति-शुध्दीकरण-मनी-ल
46सरकारी-वकील-सम्बन्धी-पहि
47सर्वोच्च-अदालत-बाह्रौं-स
48साक्षी-सुरक्षा-ऐनको-मसौद
49सामाजिक-व्यवहार-सुधार-ऐन-2
50सुपथ-मूल्यका-सहकारी-पसल-स-2
51सुशासन-व्यवस्थापन-तथा-सञ-3
52सूची-दर्ता-गर्ने-सम्बन्ध-2
53स्थानीय-निकाय-आर्थिक-प्र-3