डाउन्लोड लिंक्स > अन्य

अन्य > विधेयकहरु

Ser.Noविधेयकहरु
1अपराध-कार्यविधि-संहिता-२
2अपराध-संहिताको-मसौदा-र-प्
3उपभाेक्ता-संरक्षण-सम्बन्
4कारागार-सम्बन्धी-प्रचलित
5खाद्य-तथा-खाद्य-सम्प्रभु
6जाँचबुझ-आयोग-गठन-गर्ने-सम
7जुवा-नियन्त्रण-विधेयकको
8जेष्ठ-नागरिकको-हक-हितको-स
9झुठ्ठा-अभिव्यक्ति-नियन्त
10झुठ्ठा-अभिव्यक्ति-निवारण
11देवानी-कानूनकोन-संशोधन-र
12देवानी-मुद्दाको-कार्यविध
13धरौट-जमानत-तथा-हिरासत-सम्
14नागरिक-अधिकार-विधेयकको-म
15निजामती-सेवा-तेस्रो-संशो-3
16निजी-व्यवहारको-लिखत-ढाँच
17नेपाल-एक्रिडिटेशन-परिषद्
18नेपाल-गुणस्तर-विधेयकको-म
19नेपाल-प्राणी-उद्यान-प्रा
20न्याय-प्रशासन-सम्बन्धी-त
21न्याय-प्रशासन-सम्बन्धी-त-2
22पारस्परिक-कानूनी-सहायता-3
23पेट्राेलियम-पदार्थ-तथा-ग
24प्रतिस्पर्धा-प्रबर्द्धन
25प्रशासकीय-अदालतको-व्यवस्
26प्रशासकीय-अधिकारीले-मुद्
27प्रहरी-सेवाको-गठन-सञ्चाल
28फौजदारी-कसूरमा-सजाय-निर्
29फौजदारी-कानून-सम्बन्धी-प
30फौजदारी-मुद्दाको-कार्याव
31राष्ट्र-ऋण-उठाउने-अधिकार
32विद्युतीय-कारोबार-सम्बन्
33वैयक्तिक-गाेपनियताका-सम्
34शिक्षाकाे-अधिकारका-सम्ब-2
35शिक्षा-सम्बन्धी-कानूनलार
36संक्षिप्त-कार्यविधि-एेन-2
37संक्षिप्त-कार्यविधि-विधे
38संवैधानिक-परिषद्को-काम-क
39सपुर्दगी-विधेयकको-मसौदा
40सम्पत्ति-शुद्धीकरण-मनी-ल-4
41सार्वजनिक-निकायका-काम-का
42सूचनादाताको-संरक्षण-गर्न
43सूचना-माग्ने-र-पाउने-सम्ब
44हदम्याद-सम्बन्धी-कानुनला