“नेपाल कानुन आयोगमा स्वागत छ “ Nepal Law Commission is a statutory independent body created by the Nepal Law Commission Act, 2007 to keep the law under review and to recommend reform where it is needed.

Site content is being updated !

The new website content is being updated.

Video Tutorial on how to download files in NLC Site


सहयोग र कानूनी दस्तावेजहरु

नेपालको संविधान

Visit the constitution, read more..

ऐनहरु

गठन आदेशहरु

नियमहरु

प्रतिवेदनहरु

प्रकाशनहरु

नितिहरु

ऐतिहासिक दस्तावेजहरु

कानुन आयोगलाई सोध्नुहोस

Click to Ask Questions

डाउन्लोड लिंक्स

अध्यक्षको संदेश ....

Message form the chair person coming soon, read more…


कानून तथा नेपाल सरकार वेव लिंक्स

नेपाल कानुन आयोगका गतिविधीहरु

जनप्रतिनिधिहरु संग Legal Dissemination कार्यक्रम

नेपाल कानून अायाेगले मिति २०७५।५।१ देखि लागु हुने देवानी र फाैजदारी स‌ंहिताकाे सम्बन्धमा जनसराेकारका प्रमुख विषयहरुमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु संग Legal Dissemination कार्यक्रम... read more

फाैजदारी स‌ंहिताकाे सम्बन्धमा जनसराेकारका प्रमुख

नेपाल कानून अायाेगले मिति २०७५।५।१ देखि लागु हुने देवानी र फाैजदारी स‌ंहिताकाे सम्बन्धमा जनसराेकारका प्रमुख विषयहरुमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु संग Legal Dissemination कार्यक्रम... read more