ज्येष्ठ नागरिकका अधिकार सम्वन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न